Historiikki

Loimaan Jyty ry:n historiikki

Loimaalla toimi kunnallisvirkamiesyhdistys jo 1950-luvun alkupuolella. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi saattoi liittyä ”jokainen Loimaan kauppalan palveluksessa oleva viranhaltija tai sellaisen kuntain yhtymän, laitoksen tai yrityksen viranhaltija, jossa Loimaan kauppala on osallisena”. Jäsenpohja oli siis samantapainen kuin nykyisinkin. Erona oli, että nykyisin osa viranhaltijoista katsotaan työnantajan edustajiksi, joten he eivät ole jäseniä. Tuohon aikaan esimerkiksi kauppalanjohtaja Karppo oli jäsen.

Toiminta oli nykyisen kaltaista. Tärkeitä asioita olivat virkistystoiminta ja palkkaneuvottelut. Tehtiin retkiä kesäsiirtolaan Säkylään, pidettiin illanviettoja Loimaalla, mutta pöytäkirjat pääasiassa kuitenkin täyttyivät työehtoihin eli pääasiassa palkkaneuvotteluihin liittyvistä asioista.

Jostakin syystä toiminta hiipui kuitenkin 1960-luvun alussa, ja yhdistystoiminnassa jouduttiin ottamaan uusi alku vuonna 1967, jolloin Loimaan kauppalan virkailijoissa heräsi ajatus virkamiesyhdistyksen perustamisesta tai vanhan elvyttämisestä, ja niinpä lokakuussa1967 kokoontui kahdeksan kauppalan virkailijaa Kunnallisvirkamiesliiton edustajan maisteri Risto Varilan johdolla ja katsoi, että virkailijayhdistys tarvitaan. Päätettiin perustaa uusi yhdistys, jonka nimeksi pantiin Loimaan Kunnallisvirkamiesyhdistys, ja samalla päätettiin liittyä jäseneksi Kunnallisvirkamiesliittoon. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi liittymisen ehdot olivat jokseenkin samat kuin aikaisemmassakin yhdistyksessä eli tuli olla kauppalan tai kuntainliiton palveluksessa. Yhdistyksen tiliasiat päätettiin antaa Loimaa Säästöpankin hoidettaviksi ja yhdistyksen jäseniltä pyydettiin valtakirja, joten pankki voi periä jäsenmaksut kuukausittain palkasta.

Kaupparekisteriin yhdistys merkittiin 1967 ja yhdistysrekisteriin 1968. Ensimmäiseen hallitukseen valittiin Hilkka Aho (myöhemmin Porkka), Reijo Keskinen, Maija-Liisa Knaapi, Sirkka Lahdenperä, Laura Salo, Ritva Vuori ja Eero Tynkkynen, joka valittiin puheenjohtajaksi. varapuheenjohtajaksi tuli Laura Salo. Sihteeriksi tuli Hilkka Porkka ja rahastonhoitajaksi Ritva Innilä. Varajäseniksi tulivat Hanna Hakkarainen, Hilkka Helminen, Vilho Mäkelä, Hanna Palin, Maija Pöysti ja Iida Suominen. Tässä vaiheessa vielä mukana oli tekninen toimi, joka kuitenkin eriytyi seuraavan vuosikymmenen alkupuolella. Vuoden 1968 lopussa jäsenmäärä oli 27. Jäsenmaksun suuruus oli 4 % palkasta, josta Kunnallisvirkamiesliitolle meni 3 ja yhdistykselle yksi prosentti.

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on valvoa jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja, vaikuttaa jäsentensä yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehitykseen sekä edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan, yhteistoimintaansa ja keskinäistä vastuuntuntoansa.

Kauppalanhallituksen edustajien kanssa käytiin useita neuvotteluja palkka-asioista, työajan lyhentämisestä sekä kilometrikorvauksista. Työajan lyhentämisratkaisu hyväksyttiinkin miltei esitetyssä muodossaan, samoin ajokilometrikorvaukset. Palkka-asioissa päästiin joidenkin jäsenten osalta tyydyttävään ratkaisuun, mutta osa jäi tyytymättömäksi.

Yhdistys oli järjestänyt kauppalan avustuksen turvin pikkujoulujuhlan Seurahuoneella. Laskiaisrieha tehtiin Loimaan Ladun majalle. Teatterimatka järjestettiin Helsinkiin sekä Tampereelle osaksi yhdistyksen kustantamana.

Vuonna 1969 jäsenmäärä oli 30 ja yhdistyksen talous oli kunnossa: tuloja 1400 mk ja menoja 1000 markkaa. Varoja oli 1500 mk.  Kaupunginhallitukselle oli lähetetty anomus pikkujoulujuhlan järjestämisestä kaupungin toimesta, joka järjestikin pikkujoulun kustannuksellaan. Teatteriretki tehtiin Tampereelle 5.12.1969 ja mukana oli runsaasti jäseniä perheineen. Muuten kuitenkin toiminta oli suhteellisen hiljaista.

Puheenjohtajana toimi vuodesta 1970 vuoteen 1973 eläinlääkäri Kaj Sippel. Tänä aikana muun muassa jäsenmaksujen kanto päätettiin siirtää kaupungin rahatoimiston hoidettavaksi. Palkkaneuvottelijoina noina vuosina toimivat Sippel ja Reijo Keskinen.

Sippel erosi terveydellisistä syistä vuonna 1973, ja hänen tilalleen valittiin Eero Tynkkynen, joka puolestaan erosi siirtyessään uuteen yhdistykseen, joka kuului teknisten liittoon.

Tynkkysen jälkeen puheenjohtajaksi tuli vuodesta 1974 kaupunginsihteeri Raimo Johtonen, joka oli erittäin aktiivinen neuvotteluissa. Häntä myös kiinnostivat kansainväliset asiat, kuten pohjoismainen yhteistyö ja Neuvostoliiton ystävyyskuntatoiminta. Niinpä yhdistyskin otti 1978 kantaa sen puolesta että Loimaa loisi viralliset ystävyyskuntasuhteet Stavropolin kaupunkiin Kaukasuksella. Näinhän sitten ei käynyt. Sen sijaan ammattiyhdistysmatka Leningradiin tehtiin samana vuonna.

Perustamisesta 1970-luvun loppuun sihteereinä, rahastonhoitajina toimivat Raija Laaksonen, Eija Jarva, Tauno Rantalainen, Lea Nolvi ja Lea Ruusiala.

1980 puheenjohtajaksi tuli Helmi Hakkarainen, seuraavana vuonna Risto Jaakkola, joka myöhemmin toimi luottamusmiehenä ja 1982 Kyllikki Ylhäisi.  Näihin aikoihin jäsenmäärä oli kasvanut alun kolmestakymmenestä viiteenkymmeneen. Jäsenmäärä oli hiukan notkahtanut 1974 kansanterveystyön kuntainliiton perustamisen vuoksi. Vuoden 1974 toimintakertomuksessa sitä pidettiin ”vakavana huolena” mutta 1980-luvun kehityksen perusteella huolta ei ollut.

Muutoin 1980-luku oli ainakin toimihenkilöiden vaihtuvuudesta päätellen vilkasta aikaa. Puheenjohtajina olivat edellä mainittujen kolmen lisäksi Jaana Kannisto, Toini Heinonen, Outi Friberg – joka toimi samaan aikaan pääluottamusmiehenä – ja Juhani Heinonen. Sihteereinä ja rahastonhoitajina toimivat Kaija Rantanen, Salme Hollo, Lea Nolvi, Paula Salmi ja Pirjo Manner. Pääluottamusmiehenä ja samaan aikaan rahastonhoitajana vuosikymmenen lopussa toimi Merja Louhivuori. Jäsenasioita tuli hoitamaan Leila Grön. Jäsenmäärä seuraavan vuosikymmenen alussa nousi jo yli sadan, ja jäsenistö koostui Loimaan kaupungin, Kartanonmäen vanhainkodin kuntainliiton, Loimaan aluesairaalan kuntainliiton ja Loimaan seudun kansanterveystyön kuntainliiton palveluksessa olevasta henkilöstöstä.

Vuonna 1990 sihteerinä toimi Tarja Teponoja (myöhemmin Korvenpää), ja 1989 valittu puheenjohtaja Toini Heinonen jatkoi edelleenkin. Pääluottamusmieheksi valittiin Kirsi Niittymäki ja luottamusmiehenä jatkoi edelleen Juhani Heinonen, ja Sairaalan KVL luottamusmiehenä toimi Tarja Välimäki. Taloudesta huolehti Merja Louhivuori. Jäsenmaksu oli 1,1 %.

Vuonna 1991 puheenjohtajana jatkoi Toini Heinonen ja sihteerinä Tarja Teponoja sekä entiset toimihenkilöt paitsi uutena valittiin  rahastonhoitajaksi  Erja Lind, joka hoitaa tehtävää edelleenkin.  

Toimikaudelle 1993-1994 valittiin pääluottamusmieheksi Kirsi Niittymäki. Loimaan aluesairaalan luottamusmieheksi valittiin Tarja Välimäen tilalle Pasi Riihihuhta ja Kartanonmäen vanhainkodin luottamusmieheksi Sirkka Pietilä.

Vuosi 1993 oli vaikea yhdistyksen kannalta, kun oli sovittavana niin sanottu Loimaa-sopimus, ja vaihtoehtoina olivat lomautus tai lomarahojen poisto. Samoin allekirjoitettiin sopimus Loimaan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän säästötavoitteiden toteutuminen vuonna 1993 ja neuvottelutulos lomarahan leikkaamisesta Kartanonmäen vanhainkodin ky:n palveluksessa olevilta viranhaltijoilta ja työntekijöiltä.

Vuonna 1992 sihteerin tehtäviä hoiti Ritva Kuusisto ja jäsenmäärä oli 126. Vuodeksi 1994 valittiin Outi Friberg puheenjohtajaksi. Vuonna 1995 puheenjohtajana aloitti Jaana Kannisto ja sihteerinä Tarja Korvenpää. 2000-luvulla Sihteereinä ovat toimineet Hanna Reunanen ja Saija Rinne. Puheenjohtajana vuodesta 2003 lähtien on toiminut Juhani Heinonen.

Luottamusmieheksi tuli vuonna 1994 Outi Friberg, ja hän hoitaa tointa edelleenkin.

2000-luvulla jäsenmäärä on noussut huomattavasti. Pelkästään vuoden 2005 aikana tuli 45 uutta jäsentä, joka johtui lähinnä Loimaan kunnan ja kaupungin yhdistymisestä.

Yhdistyksen keskeinen tehtävä on jäsenistön eduista huolehtiminen, mutta monta muutakin tehtävää on. Yksi on virkistäytyminen. Pikkujoulut ovat olleet perinne. 1970-luvulla oli jopa niin että työnantaja kustansi yhdistyksen pikkujoulut – mahdollisesti puheenjohtaja Sippelin neuvottelutaitojen ansiosta. Samoin kesäpäivät järven rannalla Säkylässä, teatteriretket, paikalliset kesäteatterit ja viime vuosina shoppailuretket ovat olleet suosittuja. Vuosikokouksiin on viime vuosina pyritty saamaan vaihtelua ohjelman avulla: on käyty museoissa tai tutustuttu jäsentemme työpaikkoihin. varsinkin viime vuosina virkistystoiminta on lisääntynyt. Nykyisistä toimeliaista hallituksen jäsenistä voisi mainita ainakin Elina Toivosen ja Liisa Rautakummun, jotka ovat jaksaneet vaivoja säästelemättä tehdä järjestelyjä.

Myös liikunta on ollut mukana toiminnassa. Esimerkiksi 1995 Tarja Korvenpää osallistui Lounais-Suomen lentopallojoukkueeseen ja Liisa Rautakumpu oli mukana mutta tiedossa ei ole mikä laji hänellä oli. Kaija Mäki osallistui KVL:n syyspäiville 1996 Kajaanissa saappaanheittokisaan. Hän voitti tuloksella 15.50. Osallistujia oli 11.

Hiihdossakin on kunnostauduttu. Kajaanissa tämän vuosikymmenen alkupuolella Leila Grön ja Erja Lind ottivat osaa kilpailuun, mutta hävisivät niukasti maatalouslomittaja Virpi Kuituselle.

Tärkeää on myös muistaa talous, joka mahdollistaa virkistystoiminnan. Alkuaikoina jäsenmaksu oli neljä prosenttia, joista kolme liitolle. Nykyisin jäsenmaksuprosentti on huomattavasti pienempi mutta liiton osuus siitä suurempi. Talous on kuitenkin ollut koko ajan vakaa, jota osoittaa esimerkiksi se että yhdistyksellä on koko ajan ollut varoja tilillään niin että hyväkorkoisia määräaikaistalletuksia on käytetty hyväksi.

                                                                                                             Saija Rinne

                                                                                                             sihteeri

                                                                                                             26.10.2007