Säännöt

Loimaan Jyty ry -nimisen yhdistyksen säännöt.

I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 §  Yhdistyksen nimi on  Loimaan Jyty ry ja sen kotipaikka on Loimaa

Yhdistys, jota näissä säännöissä kutsutaan jäsenyhdistykseksi, kuuluu jäsenenä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto - Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty ry:hyn, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä Jyty. Lisäksi jäsenyhdistys kuuluu jäsenenä siihen Jytyn sääntöjen 13 §:n tarkoittamaan alueeseen, jossa se toimii.  Jäsenyhdistyksen varsinaisina jäseninä olevia luonnollisia henkilöitä kutsutaan jäseniksi.

Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on/ovat Loimaa ja ympäristökunnat.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Jäsenyhdistys toimii Jytyn paikallisyhdistyksenä, jonka tarkoituksena on koota toimialueensa kunnan/kaupungin/kuntayhtymän/kuntien/ seurakuntien/seura-kuntayhtymien/muiden kirkollisten yhteisöjen ja muiden kunnallisia ja kirkollisia työ- ja virkaehtosopimuksia soveltavien työnantajien sekä näiden omistamien yritysten ja laitosten palveluksessa olevat henkilöt sekä vastaavilla toimialoilla muiden työnantajien palveluksessa olevat henkilöt yhteiseen ammattijärjestöön, ja siten

1) valvoa jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja,

2) vaikuttaa jäsentensä yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehitykseen sekä

3) edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan, yhteistoimintaansa ja keskinäistä vastuuntuntoansa.

 

3 §   Tarkoituksensa toteuttamiseksi jäsenyhdistys

1) käy paikallisneuvotteluja ja tekee sopimuksia jäseniä koskevien palvelussuhteen ehtojen, työympäristön ja työolosuhteiden parantamisesta, tekee näitä koskevia esityksiä, antaa lausuntoja ja ryhtyy muihin vastaavanlaisiin toimenpiteisiin jäsentensä asemaa, oikeuksia, velvollisuuksia ja tehtäviä koskevissa tai muissa jäsenille tärkeissä yhteisissä asioissa,

2) edistää 2 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden järjestäytymistä Jytyn jäsenyhdistyksiin,

3) järjestää kokouksia, koulutus-, neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa jäsenyhdistyksen ja Jytyn tarkoitusperiä selvittävää tiedotustoimintaa sekä jäsenten neuvontaa jäsenten edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä,

4) pitää yhteyttä muihin Jytyn jäsenyhdistyksiin,

5) edustaa jäseniään yhteisissä asioissa,

6) järjestää jäsenilleen tilaisuuksia keskinäiseen kanssakäymiseen, virkistykseen ja liikuntaan sekä

7) edistää hyviä neuvottelusuhteita jäsentensä työnantajiin.

 

4 §    Jäsenyhdistys voi tarkoituksensa toteuttamiseksi olla yhteistoiminnassa muiden ammattijärjestöjen kanssa.

Jäsenyhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Jäsenyhdistyksen kieli on  suomi. Toimintansa tukemiseksi jäsenyhdistys voi järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja juhlatilaisuuksia, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita.

 

5 §  JÄSENET    

Jäseniksi voi liittyä jokainen 2 §:ssä tarkoitettu henkilö. Jäseneksi ottamisesta päättää hallitus Jytyn liittovaltuuston hyväksymien järjestäytymisperiaatteiden ja Jytyn liittohallituksen antamien ohjeiden mukaan.

Liittymislomake Jytyn jäsenyhdistyksen ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan jäseneksi on täytettävä asianmukaisesti ja toimitettava yhdistyksen hallitukselle.

Jäsenyhdistyksen on lähetettävä liittymislomake ja muut jäsenyhdistykselle toimitetut jäsenrekisteritietojen muutosilmoitukset viipymättä Jytylle.

Hyväksyessään uuden jäsenen hallituksen on samalla määrättävä jäsenyyden alkamispäivä, joka on pääsääntöisesti se päivä, jolloin hakemus on saapunut jäsenyhdistykselle, aikaisintaan kuitenkin hakemuspäivä.

Liittyessään jäseneksi henkilö liittyy samalla Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa - Offentliga och privata sektors funktionärers arbetslöshetskassa:aan, mikäli siihen ei työttömyyskassan sääntöjen tai valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun lain ja asetuksen nojalla ole estettä tai kieltäytymisperustetta tai mikäli jäseneksi liittyvä ei nimenomaan kieltäydy kassan jäsenyydestä.

Liittymällä jäseneksi henkilö sitoutuu noudattamaan Jytyn ja jäsenyhdistyksen sääntöjä ja niiden toimielinten päätöksiä. Jäsenyhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua jäsenyhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka huomattavassa määrin on edistänyt jäsenyhdistyksen toimintaa. Jytyn kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi valitun jäsenensä kutsuu jäsenyhdistyksen kokous myös jäsenyhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.

 

6 § VAPAAJÄSENET

Jytyn jäsenmaksua ei maksa sellainen jäsen, joka on anonut vapautusta jäsenmaksuvelvollisuudesta ennen 1.1.2005 (vapaajäsen).

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

7 § KANNATUSJÄSENET

Jäsen, joka jää eläkkeelle 2 §:ssä tarkoitetun työnantajan palveluksesta, voi edelleen kuulua jäsenyhdistykseen kannatusjäsenenä. Kannatusjäsenellä ei ole liittojäsenmaksuvelvollisuutta eikä vaalikelpoisuutta Jytyn toimielimiin. Kannatusjäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä muitakin 2 §:ssä tarkoitetun työnantajan palveluksessa olleita henkilöitä.

 

8 § JÄSENMAKSUT    

Jäsenen tulee suorittaa palkanmaksukauden varsinaisesta palkasta laskettavaa prosentuaalista Jytyn jäsenmaksua, joka käsittää jäsenmaksun jäsenyhdistykselle syyskokouksen päätöksen mukaisesti ja liittojäsenmaksun Jytylle liittovaltuuston päätöksen mukaisesti. Jäsenmaksu 5 §:ssä tarkoitetulle työttömyyskassalle suoritetaan prosentuaaliseen liittojäsenmaksuun sisältyvänä, näin kerätyistä varoista sitä jäseneltä erikseen perimättä.

Työttömyyskassan maksamasta etuudesta peritään prosentuaalinen liittojäsenmaksu.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle työttömyyden alkamisesta.

Lisäksi jäsenen tulee suorittaa Jytylle mahdollista ylimääräistä liittojäsenmaksua sen mukaan kuin Jyty:n sääntöjen 11 §:ssä on määrätty. Päätöksen ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä tekee hallitus.

Jäsenmaksu on suoritettava neljän kuukauden kuluessa palkanmaksukuukauden päättymisestä.

Kannatusjäsenet suorittavat jäsenyhdistykselle sen syyskokouksen päätöksen mukaisen euromääräisen kannatusjäsenmaksun.

Jäsen, joka määräaikaisesti vähintään kuukauden ajaksi on jäänyt vaille palkkaa opiskelun, asevelvollisuuden, työttömyyden, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden, synnytyksen, adoption tai lapsensa hoidon takia tai jäänyt vaille ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta, on oikeutettu määräaikaisesti vapautumaan 1 momentissa tarkoitetusta jäsenmaksuvelvollisuudesta säilyttäen jäsenyytensä jäsenyhdistyksessä ja työttömyyskassassa ilmoittamalla asiasta yhdistyksen edustajalle tai liiton jäsenrekisteriin. Vapautus voi kestää enintään 12 kuukautta kerrallaan.

Jäsenen on tällöin suoritettava jäsenyhdistykselle prosentuaalisen jäsenmaksun sijasta syyskokouksen päättämää euromääräistä jäsenmaksua.

Jäsenen tulee säännöllisesti sääntöjen ja päätösten mukaan suorittaa jäsenmaksuvelvollisuutensa. Mikäli jäsenellä - hänen täyttäessään muut 10 §:ssä tarkoitettujen etujen saamiseksi tai äänioikeuden sekä vaalikelpoisuuden säilyttämiseksi asetetut edellytykset - on maksamatta erääntynyttä jäsenmaksua neljältä (4) kuukaudelta hän menettää oikeutensa näihin etuihin.

 

9 § JÄSENEN MUUT VELVOLLISUUDET

Jäsenen tulee

1) ilmoittaa Jytylle jäsenrekisteritiedoissaan tapahtuneet muutokset,

2) ilmoittaa jäsenyhdistykselle ja Jytylle luottamuksellisesti kaikki ne tiedot tehtävistään, palkkauksestaan ja muista palvelussuhteen ehdoistaan taikka niiden muutoksista, joita jäsenyhdistyksen hallitus tai Jytyn liittohallitus katsoo tarvittavan Jytyn tarkoitusperien saavuttamiseksi,

3) havaitessaan ettei hänen palkkauksessaan ja muissa palvelussuhteen ehdoissaan noudateta Jytyä ja jäseniä sitovia sopimuksia, ottaa yhteys luottamusmieheen oikaisun saamiseksi sekä

4) pyrkiä omalta osaltaan ylläpitämään hyvää yhteishenkeä kunnallisten viranhaltijain, toimihenkilöiden ja työntekijöiden ja muiden palkansaajaryhmien keskuudessa.

 

10 §  JÄSENEN OIKEUDET

Jäsenvelvollisuutensa täyttänyt jäsen on oikeutettu

1) saamaan Jytyltä ja jäsenyhdistykseltä neuvoja ja tukea kaikissa palkkaustaan ja palvelusuhteensa ehtoja koskevissa asioissa,

2) mikäli hän on 5 §:ssä tarkoitetun työttömysskassan jäsen, saamaan työttömyyskassasta etuutta,

3) saamaan Jytyn sääntöjen ja päätösten mukaisesti taloudellista tukea Jytyltä,

4) oltuaan vähintään kuusi (6) kuukautta tai Jytyn liittohallituksen harkinnasta lyhyemmänkin ajan yhtäjaksoisesti jäsenenä saamaan Jytyltä oikeusapua hänen jäsenyytensä perusteena olevasta palvelussuhteesta tai hänen toiminnastaan Jytyssä tai jäsenyhdistyksessä aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseksi Jytyn sääntöjen 33 §:n mukaisesti,

5) käyttämään hyväkseen kaikkia muita Jytyn jäsenetuja.

 

11 §  EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen, joka haluaa erota jäsenyhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka jäsenyhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Hallitus voi, jäsentä kuultuaan, katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 8 §:n 3 momentissa määrätyssä ajassa. Hallitus voi erottaa jäsenen jäsenyhdistyksestä, jos hän ei hallituksen määräämän ajan kuluessa ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan tai jos hän eroaa 2 §:ssä tarkoitetun työnantajan palveluksesta joutumatta eläkkeelle tai jäämättä työttömäksi taikka jos hän toimii vastoin jäsenyhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusperiä tai muutoin laiminlyö velvoituksensa jäsenyhdistystä tai Jytyä kohtaan.

Erotettu jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä jäsenyhdistyksen kokoukseen antamalla hallitukselle kirjallisen valituksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut erotetun tietoon. Asia käsitellään seuraavassa jäsenyhdistyksen kokouksessa. Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki luottamustehtävänsä ja oikeutensa jäsenyhdistyksen omaisuuteen. Eronneen jäsenen jäsenyys päättyy ilmoituskuukauden lopussa. Erottamispäätös astuu voimaan heti, kun lopullinen päätös asiasta on tehty tai siinä tapauksessa että muutosta ei haeta määräajan kuluessa. Jäsenyhdistyksestä erotettu voidaan ottaa jälleen jäseneksi hallituksen määräämin ehdoin.

Siirtyessään välittömästi toiseen jäsenyhdistykseen säilyttää jäsen jäsenetunsa Jytyssä, mikäli hän ilmoittautuu sen jäseneksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa eroamisesta. Eroamisilmoitukseksi riittää muutosilmoitus Jytyn jäsenrekisteriin uuden jäsenyhdistyksen jäsenyydestä.

 

II  PÄÄTÖSVALTA JA HALLINTO

 

12 §  TOIMIELIMET   

Päätäntävaltaa jäsenyhdistyksessä käyttää jäsenyhdistyksen kokous, ja jäsenyhdistyksen asioita hoitaa hallitus.

 

13 §  KOKOUKSET      

Jäsenyhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Lisäksi jäsenyhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen tarvittaessa hallituksen kutsusta tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) äänivaltaisista jäsenistä sitä nimetyn asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Kokouskutsu, jossa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat, toimitetaan jäsenille lähettämällä jäsenille kirjallinen tai sähköpostitse toimitettu kutsu niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle, tai ilmoittamalla kokouksesta lehti-ilmoituksella tai työpaikoilla levitettävällä monisteella vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, kun on kysymys sääntömääräisen kokouksen koollekutsumisesta, ja vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, kun on kysymys ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta.

Milloin jäsen haluaa varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi jonkin erityisen asian, lähettäköön siitä kirjallisen aloitteen, mikäli mahdollista, päätösehdotuksineen hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Kokouksen päätökseksi tulee, jollei yhdistyslaista tai näistä säännöksistä muuta johdu, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka tarkastamista suorittamaan valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Kiireellisessä tapauksessa voidaan päätös ja pöytäkirja sen osalta tarkastaa samassakin kokouksessa.

 

14 § KEVÄTKOKOUS

 

Kevätkokous, jonka tarkemman ajan ja paikan hallitus määrää, pidetään vuosittain ennen maaliskuun 31. päivää ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) käsitellään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta,

2) käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

3) päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen tappion peittämisestä,

4) päätetään miten kokouskutsut julkaistaan, huomioon ottaen 13 §:n määräykset,

5) valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn liittokokoukseen ja Jytyn sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu,

6) käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä

7) päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioonottaen yhdistyslain 24 §:n säännökset.

 

15 § SYYSKOKOUS

Syyskokous, jonka tarkemman ajan ja paikan hallitus määrää, pidetään vuosittain syys-joulukuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) vahvistetaan jäsenmaksut seuraavaksi kalenterivuodeksi huomioonottaen 8 §:n säännökset,

2) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien sekä muiden luottamustehtävien mahdolliset palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet seuraavalle kalenterivuodelle,

3) vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio sekä toimintasuunnitelma,

4) valitaan hallituksen puheenjohtaja,

5) vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä,

6) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet,

7) valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain 33 tai 34 §:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

8) valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn liittokokoukseen ja Jytyn sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu,

9) käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä

10) päätetään muista kokoukselle esitetyistä

asioista huomioonottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

 

16 §  HALLITUS                      

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) enintään 8 muuta varsinaista jäsentä, joilla viimeksi mainituilla tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, jäsenasiainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen jäseniä valittaessa on otettava huomioon, että 2 §:ssä mainittujen työnantajien eri virastojen ja laitosten henkilökunnista sekä eri ammattiryhmistä, mikäli mahdollista, valitaan jäseniä hallitukseen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt saapumasta kokoukseen kutsukoon hän henkilökohtaisen varajäsenensä kokoukseen.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Hallituksen kokouksista laaditaan päätöspöytäkirja tai siitä erikseen päätettäessä laajempi selostuspöytäkirja. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä hallituksen itsensä hyväksyttävä tai kahden pöytäkirjantarkastajan tarkastettava.

 

17 §  HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Jäsenyhdistyksen hallitus

1) johtaa jäsenyhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja jäsenyhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti,

2) hoitaa jäsenyhdistyksen omaisuutta ja päättää sen rahavarojen käytöstä ottamalla huomioon sääntöjen määräykset ja jäsenyhdistyksen kokousten antamat ohjeet,

3) ottaa palvelukseen ja vapauttaa jäsenyhdistyksen tarvitsema henkilökunta sekä päättää sen palkkauksesta talousarvion rajoissa,

4) hyväksyy ja erottaa jäsenet ja huolehtii jäsenrekisterin pitämisestä ajan tasalla,

5) huolehtii luottamusmiesten sopimuksen mukaisesta asettamisesta työpaikoille, valvoo heidän toimintaansa ja avustaa heitä työ- ja virkasuhdeasiain hoidossa,

6) päättää paikallisneuvottelujen käynnistämisestä ja nimeää neuvottelijat,

7) päättää paikallisten virka- ja työehtosopimusten hyväksymisestä,

8) huolehtii siitä, että jäsenyhdistyksen edustajat tulevat nimetyiksi yhteistoimintaorganisaatioihin,

9) valitsee keskuudestaan tarvittaessa työvaliokunnan jäsenet ja vahvistaa sen toiminnalle ohjesäännön,

10) huolehtii siitä, että jäsenyhdistys täyttää Jytyn sille asettamat tehtävät ja velvoitteet, erityisesti Jytyn sääntöjen 15 §:n mukaiset velvollisuudet,

11) huolehtii tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta kalenterivuosittain,

12) laatii  toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavaa kalenterivuotta varten sekä tekee esityksen syyskokoukselle jäsenmaksusta huomioonottaen 8 §:n säännökset,

13) päättää ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä Jytyn liittovaltuuston tehtyä päätöksen asiasta,

14) asettaa tarvittaessa määrättyä tehtävää varten toimikuntia sekä

15) käsittelee kaikki jäsenten jäsenyhdistyksen kokoukselle tekemät aloitteet sekä antaa niistä lausuntonsa.

 

III   ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

 

18 §  NIMEN KIRJOITTAMINEN

Jäsenyhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen varsinaisen jäsenen tai hallituksen nimenkirjoittajaksi määräämän jäsenyhdistyksen toimihenkilön kanssa.

 

19 §  TILIEN PÄÄTTÄMINEN

Jäsenyhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on luovutettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden tulee toimittamastaan tarkastuksesta antaa kevätkokoukselle osoitettu lausuntonsa hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

 

20 §  YHDYSHENKILÖT

Hallitus voi asettaa 2 §:ssä mainittujen työnantajien eri virastoihin ja laitoksiin jäsenyhdistykselle yhdyshenkilöitä.

Yhdyshenkilön tulee toimialueellaan toimia jäsenyhdistyksen ja Jytyn tarkoitusperien tunnetuksi tekemiseksi, toimittaa hallituksen tiedonannot jäsenille sekä huolehtia siitä, että jäsenet pyytäessään saavat tietoja jäsenyhdistyksen ja Jytyn toiminnasta.

 

21 §  ALAOSASTOT  

Jäsenyhdistys voi muodostaa toimialueelleen hallituksen ohjauksen ja valvonnan alaisena toimivia rekisteröimättömiä alaosastoja, joiden säännöt hallitus hyväksyy. Yhdistyksen kokous määrää alaosastojen toiminta-alueen ja lukumäärän. Jytylle on tehtävä ilmoitus alaosastojen perustamisesta.

 

22 §  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia jäsenyhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on siitä ollut maininta ja jos vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä on muutoksen kannalla.

Jäsenyhdistyksen on, halutessaan poiketa Jytyn liittovaltuuston hyväksymästä mallisäännöstä, alistettava sääntömuutosasia Jytyn toimielinten ratkaistavaksi Jytyn sääntöjen 7 §:n mukaan.

 

23 §  YHDISTYKSEN EROAMINEN LIITOSTA

Jäsenyhdistyksen eroaminen liitosta edellyttää vähintään kaksikolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

 

24 §  JÄSENYHDISTYKSEN PURKAMINEN TAI LAKKAUTTAMINEN

Jäsenyhdistys ei saa päättää purkautumisestaan ilmoittamatta asiasta Jytyn liittohallitukselle.

Jos jäsenyhdistys purkautuu, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä viimeisen kokouksen päättämällä tavalla johonkin 2 §:ssä tarkoitettuja henkilöitä hyödyttävään tarkoitukseen tai luovutettava varat Jytylle.

Purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä jäsenyhdistyksen kokouksessa vähintään neljäviidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä kummassakin kokouksessa ja on kokousten väliajan oltava vähintään yksi (1) kuukausi.

 

25 §                                    Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

 

26 §  MUIDEN SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN

Muissa suhteissa noudatetaan Jytyn sääntöjä ja päätöksiä sekä yhdistyslakia.